2005-03-15 - Philippines


MAHAL NA BIRHEN NG SOUFANIEH
BUKAL NG BANAL NA LANGIS

DAMASCUS, SYRIA


PAGKAKAISA NG MGA KRISTIYANO
PAGKAKAISA NG MGA PUSO
PAGKAKAISA NG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY Kaibig-ibig  kong  Hesus,
ipagkaloob Mo na ako'y mamahinga sa  Iyo  nang  higit  sa  lahat  ng
mga  bagay,
higit sa lahat ng paglikha
higit sa lahat ng Iyong mga Anghel
higit sa lahat ng papuri
higit sa lahat ng pagdiriwang at kaligayahan
higit sa lahat ng karangalan
higit sa lahat ng karamihan,
sapagkat  Ikaw lamang and Dakila
Ikaw lamang ang Makapangyarihan at mabuti sa lahat ng mga bagay
Nawa'y  ika'y  pumarito  sa  akin  at  ako'y  paginhawain
at  palayain ang  aking  mga  tanikala
at  pagkalooban  ako  ng  kalayaan,
Sapagkat  kung  ika'y  wala,  ang  aking  galak  ay  hindi  lubos
kung  Ika'y wala,  ang  aking  hapag  ay  walang  saysay.